redKnows

Vi på VETEL AB (redKnows) vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den nya dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU den 25 maj 2018 vilken ger dig som kund utökade rättigheter. Det innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas. 

Därför vill vi informera dig om att våra allmänna villkor och köpvillkor har kompletterats med en integritetspolicy. Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och sparar dina personuppgifter. Informationen behöver vi för att exempelvis fullgöra leverans av din köpta tjänst eller produkt samt skicka dig nyhetsbrev eller anpassade erbjudanden.

Integritetspolicy, uppdaterad 2021 07 13

VETEL AB:s integritetspolicy för behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
VETEL AB (nedan nämnd VETEL) Org.nr. 556751-4384, Bror Nilssons Gata 16, 417 55 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i VETEL:s databas, webbutiker, administrationssystem mm.

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter
Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till VETEL. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

VETEL behandlar personuppgifter när du 
beställer en produkt eller tjänst från VETEL AB
registrerar dina kund- fordon- larm- försäkringsuppgifter
anmäler dig till nyhetsbrev, kampanjerbjudande eller en tävling/event
kontaktar oss i andra ärenden via t.ex. post, mejl eller sociala medier

Ändamål med registrering av personuppgift
För att kunna hantera beställning och köp – Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet. För att kunna fullgöra VETEL:s rättsliga förpliktelser – Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav. För att kunna hantera kundserviceärenden – Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system – Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget – Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång. 
För att kunna administrera din abonnerade tjänst – Skapandet av inloggningsfunktion. Säkerställande av din identitet. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter. 

Känsliga personuppgifter
VETEL registrerar inte känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information förutser vi att du vill att vi registrerar uppgifterna. 

Vilka personuppgifter behandlar vi

Namn
Organisationsnummer företag, vi behandlar ej personnummer privatperson
Adressuppgifter
Telefonnummer
Mejladress
Land
Larmuppgifter: serienummer, telefonnummer
Fordonsuppgifter för det fordon i vilket larmet installerat
Försäkringsuppgifter för det fordon i vilket larmet installerat

I övrigt använder sig VETEL endast av dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem. 

Samtycke vid behandling av personuppgifter
I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du tecknar ett abonnemang, köper en vara eller tjänst, anmäler dig som prenumerant på nyhetsbrev, skickar mejl eller post till VETEL, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande: via mejl till support@vetel.se eller info@vetel.se 

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter
I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis e-handelsleverantör, marknadsföring/utskick, betallösningar eller i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna. Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av VETELi ett maskinläsbart format.


Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till ändring
Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering
Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. 

Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen. 

Sparande av personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra VETEL:s verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten. 

Hur använder vi cookies
Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator.

VETEL använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Exempel på uppgifter vi samlar in är:

  • antal besök
  • vilka sidor som besöks
  • vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån
  • vilka sökord som använts
  • vilka sökmotorer som använts

Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehörig!

Integritetsskyddsmyndigheten – Datainspektionen
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att VETEL hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du VETEL
VETEL tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. VETEL vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

Vid frågor har vi särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden. Vänligen kontakta oss på support@vetel.se eller info@vetel.se Postadress: VETEL AB, Bror Nilssons Gata 16, 417 55 Göteborg, Sverige.